waecE-LEARNING
Hausa Paper 2, May/June 2012  
Questions: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Main
General Comments
Weakness/Remedies
Strength
Conclusion
Question 13

Bayyana irin al 'adun da ake yi a bikin takutaha.

_____________________________________________________________________________________________________
Observation

Like question 12, this one was also on customs and institutions (Al'ada) and the candidates were expected to explain the culture involved in takutaha (a festival).

Thus al'adun da ake yi a lokacin bikin takutaha sun hacfa cia: -
Shirya abinci iri-iri domin ranar
Tsofaffi da yara sukan ci ado su tafi wani wuri da aka tanada don karatuttuka da
yabon Annabi (S.A.W)
Ziyarar kabarin waliyai ana addu' 0', da nernan tubaraki
Bayar da sadaka
Candidates' performance on this question was fair.

Powered by Sidmach Technologies(Nigeria) Limited .
Copyright © 2015 The West African Examinations Council. All rights reserved.