waecE-LEARNING
Hausa Paper 2, May/June 2014  
Questions: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Main
General Comments
Weakness/Remedies
Strength
Conclusion
Question 4

a) Bayyana Lokaci Na Gaba Na I.

(b) Kawo jimloli biyar da aka gina a kan Lokaci Na Gaba Na I.

(a) Explain First Future Tense.

(b) Construct five sentences on First Future Tense.

_____________________________________________________________________________________________________
Observation

The question above is on grammar, and candidates were required to explain First Future Tense and to construct five sentences with it.

Lokaci Na Gaba Na I: Wannan shi ne yake nuna aikin da za a yi nan gaba. Wannan lokaci  yana ƙunshe da manunin lokaci za, sannan wakilin suna da aikatau su biyo baya.
          b. Misali:
          -  Za ya tafi gida gobe/Zai tafi gida gobe.
          -  Za mu sayi littafi.
          -  Za su zo ranar Talata.
          -  Zan buge shi , in ya dawo.
          -  Za ka zo da kuɗin.
          -  Za ta sha ruwa
  Many candidates attempted the question and their performance was encouraging.

Powered by Sidmach Technologies(Nigeria) Limited .
Copyright © 2015 The West African Examinations Council. All rights reserved.