waecE-LEARNING
Hausa Paper 2, Nov/Dec. 2012  
Questions: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Main
General Comments
Weakness/Remedies
Strength
Conclusion

QUESTION 6

    Kawo abubuwan da ‘yanmatan nan suka ce za su yi wa sarkin gari a tatsuniyar ‘Yanmata Hudu Masu Abin Mamaki.’

OBSERVATION

The question above was taken from the book Labarun Gargajiya 2 and the candidates were expected to mention those things promised by the girls for the king in the folktale ‘Yanmata Hu?u Masu Abin Mamaki.’
Thus:

Ta farko:
“Mhn, cene na cane. Da sarkin garin nan ya sani, da sai ya ba da lefe a daura mana aure, in haifar masa ‘yan tagwaye guda biyu, daya da cibiyar azurfa daya da ta zinariya”.

Ta biyu:
“Mhn, cene na cane. Da sarkin garin nan ya sani, da sai ya ba ni kwayar tsakuwa daya, in dabe masa birni da dauye”.

Ta uku:
“Mhn, cene na cane. Da sarkin garin nan ya sani, sai ya ba ni kwayar shinkafa kaya, in dafa masa, birni da kauye a ci a koshi.

Ta hudu:
“Mhn, cene na cane. Da sarkin garin nan ya sani, sai ya ba da kwayar tsintsiya daya, in share masa birni da kauye”

      Candidates’ performance on this question was poor.

_____________________________________________________________________________________________________
Powered by Sidmach Technologies(Nigeria) Limited .
Copyright © 2015 The West African Examinations Council. All rights reserved.