waecE-LEARNING
Hausa Paper 2, May/June 2013  
Questions: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Main
General Comments
Weakness/Remedies
Strength
Conclusion
Question 9

       


  Idan kura na da maganin zawo, ta yi wa kanta.

Danganta wannan karin magana da labarin da aka ba Maidubu tsakanin attajiri da baƙonsa


_____________________________________________________________________________________________________
Observation

 

Above is a proverb, relating to a story in the book  Nagari Na Kowa.  Candidates were expected to relate the proverb to that story given to Maidubu between a rich man and a stranger.

            Wannan karin magana yana nuni da cewa , idan mutum ya ce zai yi maka kyautar riga,
            ka dubi ta wuyansa. Wato ka dubi yanayin halin mutumin da ya ce zai taimake ka ko                                         
            kuma zai yi maka wata alfarma kafin ka amince da shi. Misali, kamar mutum ya zo
            wurinka ya ce zai yi maka sihirin kuɗi domin ka yi arziki. Sai ka tambayi kanka , me ya 
            sa shi mai sihirin bai zama mai kuɗi ba? Ba kawai ka amince da shi ba gaba ɗaya har a
            damfare ka. Muna iya ganin haka a cikin labarin da aka ba Maidubu tsakanin wani    
            attajirin da baƙonsa.          
            Wani mayaudari ne ya sami wani attajiri. Da farko ya nuna wa attajirin nan cewa shi
            bai damu da dukiya ba, a nan ya riƙa yin sihirin kudi a gaban attajirin har ya ci sa’a
            ya same shi daidai. Akwai wata rana da mayaudarin nan ya ɗaga hannunsa sama
            a cikin zauren attajirin nan ya ce, “A zubo mini samun duniya a cikin zauren nan don
            in nuna wa jama’a cewa abin da na faɗa musu gaskiya ne.”
          Rufe bakin sa ke da wuya, sai…….

Candidates’ performance on this question was poor.

 

 

 

 

 
Powered by Sidmach Technologies(Nigeria) Limited .
Copyright © 2015 The West African Examinations Council. All rights reserved.